Mateřská škola Běleč

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

Výše měsíčního školného na školní rok 2021-2022 je stanovena ve výši 330,- Kč na jedno dítě za měsíc.

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Úplata za školní stravování dětí

Děti 3 – 6 let:  PŘESNÍDÁVKA 13,- Kč

                      OBĚD 31,- Kč

                      SVAČINA 9,- Kč

                      CELKEM 53,- Kč

 

Děti od 7 let (děti s odkladem školní docházky):

                     PŘESNÍDÁVKA 18,- Kč

                     OBĚD 38,- Kč

                     SVAČINA 11,- Kč  

                     CELKEM 67,- Kč

 

Způsob platby

a) úplata /školné i stravné/ za předcházející kalendářní měsíc je splatná vždy do 10.   dne následujícího měsíce 

b) úplata se hradí inkasem

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zák. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35,odst. 1d).

 

  

Stránky běží na CMSimple_XH | Upraveno k obrazu našemu | Login