Mateřská škola Běleč

Projekty

 

Šablony II

eu logo.jpg   mšmt logo.jpg

Název projektu: Šablony pro MŠ Běleč
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015743
Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 133 468,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, společné vzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.

Nastavené šablony pro MŠ běleč:

 • Vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a polytechnické vzdělávání.
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných náštěv.
 • Projektové dny ve škole.
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

____________________________________________________________________

 

MAP II

eu logo.jpg   mšmt logo.jpg

Naše škola je zapojena v projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro ORP Kladno.

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje včasné péče předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzděláváí v mateřských a základních školách tím, že je podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

více:  https://map2kladno.cz/

____________________________________________________________________


Projekt: Mašinka, která jede do stanice Škola

 

Na základě tohoto projektu 3 x týdně individuálně pracujeme s předškolními dětmi a procvičujeme jednotlivé oblasti důležité pro dobrý start v základní škole, např.:

 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • mluvní projev
 • pravolevou orientaci
 • grafomotoriku
 • předmatematické představy

Projektu se věnujeme v období: od října do května

____________________________________________________________________


Projekt DĚTI NA STARTU

Celorepublikový projekt Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

Cíl:                 

 • seznámení dětí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze a civilizačním chorobám,
 • získání základu pro celoživotní pozitivní vztah k aktivnímu trávení volného času

Obsah:

 • všeobecná příprava zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základních pohybových dovedností,
 • seznámení se základy atletiky, gymnastiky, míčových dovedností, koordinace a motoriky
 • seznámení se zdravým životním stylem (pohyb, strava, hygiena apod.)

 

Časové rozmezí:

 • září – duben
____________________________________________________________________
 

Projekt: Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky


Projekt vytvořila Česká obec sokolská a je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR

 

Cíl: celoroční projekt pro předškolní děti - ,,otvíráme oponu“ pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět

Obsah: přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání; zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh skoky, házení, chytání), cvičení na nářadí či s náčiním

Časové rozmezí: říjen – červen

Stránky běží na CMSimple_XH | Upraveno k obrazu našemu | Login