Mateřská škola Běleč

Zápis do MŠ


MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLEČ
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


S ohledem na současnou situaci a opatření MŠMT bude organizován
zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti rodičů i dětí ve škole.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
potvrzenou pediatrem
(včetně přílohy)

je možné doručit v termínu: 
3. 5. 2021 – 12. 5. 2021 

následujícími způsoby:

  • do datové schránky: 376ttpc
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na e-mail: msbelec@seznam.cz
  • poštou: Mateřská škola Běleč, Dukelská 64, 273 63 Běleč
  • osobním vhozením do poštovní schránky umístěné u vstupních vrátek do MŠ

 

K žádosti doložte:

prostou kopii rodného listu dítěte

 

Po doručení žádosti Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti
zasláno registrační číslo. 

Výsledky zápisu (Rozhodnutí o přijetí) budou zveřejněny pod registračními čísly
na webových stránkách mateřské školy dne 17. 5. 2021.

 

Potřebný tiskopis Žádosti o přijetí naleznete zde:

Žádost o přijetí

Upozorňujeme, že do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří pouze děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na tel: 731 443 708

 

 Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2021 - 2022 (zde)

 

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Běleč
pro školní rok 2021/2022 (zde)


Než půjdeme do školky


 

 

Stránky běží na CMSimple_XH | Upraveno k obrazu našemu | Login