Zápis do MŠ


MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLEČ
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


ZÁPIS DĚTÍ SE KONÁ DNE: 

11. května 2023

15:00-17:30 hod.

 

k zápisu přineste:

rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce

potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (pokud není shodné s rodiči)

předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem

(tiskopis žádosti o přijetí naleznete zde, nebo lze vyzvednout v mateřské škole)

 

Výsledky zápisu (Rozhodnutí o přijetí) budou zveřejněny pod registračními čísly

na webových stránkách mateřské školy www.msbelec.cz dne 17. 5. 2023.

 

 VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ:

22. 5. 2023

10:00-15:00 hod.

v budově MŠ Běleč

 

Upozorňujeme, že do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří pouze děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na tel: 731 443 708

 

 Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2023 - 2024 (zde)

 

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Běleč
pro školní rok 2023/2024 (zde)


Než půjdeme do školky