Zápis do MŠ


MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLEČ
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


S ohledem na Covid - 19 bude zápis do mateřské školy
organizován bez osobní přítomnosti rodičů i dětí ve škole.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
potvrzenou pediatrem
(včetně přílohy)

je možné doručit v termínu: 
2. 5. 2022 – 12. 5. 2022 

následujícími způsoby:

 

K žádosti doložte:

prostou kopii rodného listu dítěte

 

Po doručení žádosti Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti
zasláno registrační číslo. 

Výsledky zápisu (Rozhodnutí o přijetí) budou zveřejněny pod registračními čísly
na webových stránkách mateřské školy dne 17. 5. 2022.

 

Potřebný tiskopis Žádosti o přijetí naleznete zde:

Žádost o přijetí

Upozorňujeme, že do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří pouze děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na tel: 731 443 708

 

 Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2022 - 2023 (zde)

 

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Běleč
pro školní rok 2022/2023 (zde)


Než půjdeme do školky